Washington

Patty Murray
Patty Murray
Endorsed for U.S. Senate
Washington
2016
Suzan DelBene
Suzan DelBene
Endorsed for U.S. House
Washington, District 1
2016
Rick Larsen
Rick Larsen
Endorsed for U.S. House
Washington, District 2
2016
Derek Kilmer
Derek Kilmer
Endorsed for U.S. House
Washington, District 6
2016
Pramila Jayapal
Pramila Jayapal
Endorsed for U.S. House
Washington, District 7
2016
Adam Smith
Adam Smith
Endorsed for U.S. House
Washington, District 9
2016
Denny Heck
Denny Heck
Endorsed for U.S. House
Washington, District 10
2016